20.03.19. 3

┌────┬──┬──────────────────────────────────┬──────────────────────────────────┐

│No │No├──────────────┬───┬───────────────┼──────────────┬───┬───────────────┤

│. ││ ││ │ ││ │

├────┼──┼──────────────┼───┼───────────────┼──────────────┼───┼───────────────┤

631 1-2│. ./│205│ .. │. ./│304│ .. │

3-4│ │306│ .. │ │203│ .. │

│101│ .. │√

6-7│. │246│ .. │ │204│ .. │

│. │322│ .. │√

│. │245│ .. │√

8-9│ │.. │406│ ..

│√ │.. │405│ ..│

├────┼──┼──────────────┼───┼───────────────┼──────────────┼───┼───────────────┤

 


 

20.03.19. 3

┌────┬──┬──────────────────────────────────┬──────────────────────────────────┐

│No │No├──────────────┬───┬───────────────┼──────────────┬───┬───────────────┤

│. ││ ││ │ ││ │

├────┼──┼──────────────┼───┼───────────────┼──────────────┼───┼───────────────┤

│845 1-2│. │245│ .. │ │406│ ..

│. │322│ .. │√

6-7│ │406│ .. │.│402│ ..

├────┼──┼──────────────┼───┼───────────────┼──────────────┼───┼───────────────┤

│861 1-2│.│136│ .. │101│ .. │

│√ │302│ ..

3-4│. │245│ .. │ │306│ ..

│. │322│ .. │√

6-7│ │306│ .. │305│ ..

├────┼──┼──────────────┼───┼───────────────┼──────────────┼───┼───────────────┤

│881 1-2│..│406│ .. ││303│ ..

│..│405│ ..│√

6-7│ │ .. │ ..│263│ ..

│ .. │√

8-9│ │264│ .. │. │259│ .. │

├────┼──┼──────────────┼───┼───────────────┼──────────────┼───┼───────────────┤

│871 3-4│. │204│ .. │- │106│ ..

6-7│- │106│ .. │ . .│105│ ..

│- │ .. │√

│ 8│ │(-) │ .. │

├────┼──┼──────────────┼───┼───────────────┼──────────────┼───┼───────────────┤

872 3-4│- │106│ .. │ . .│105│ ..

│- │ .. │√

6-7│.│136│ .. │.│106│ ..

8-9│. │246│ .. │- │106│ ..

│. │322│ .. │√

├────┼──┼──────────────┼───┼───────────────┼──────────────┼───┼───────────────┤

745 1-2│.. │303│ .. ││261│ ..

│.. │304│ .. │√

6-7│ │262│ .. │ │302│ ..

├────┼──┼──────────────┼───┼───────────────┼──────────────┼───┼───────────────┤

761 1-2│. │204│ .. │.-.-│204│ .. │

3-4│.. │303│ .. │..│264│ ..

6-7││303│ .. │. │304│ ..

8-9│.. │303│ .. │ .│302│ ..

└────┴──┴──────────────┴───┴───────────────┴──────────────┴───┴───────────────┘