29.06.18. 1

┌────┬──┬──────────────────────────────────┬──────────────────────────────────┐

│No │No├──────────────┬───┬───────────────┼──────────────┬───┬───────────────┤

│. ││ ││ │ ││ │

├────┼──┼──────────────┼───┼───────────────┼──────────────┼───┼───────────────┤

711 1-2│ │102│ .. │. │303│ ..

│√ │. │101│ ..

3-4│ │102│ .. │262│ ..

5-6│ │101│ ..

7-8│ │- │102│ ..

├────┼──┼──────────────┼───┼───────────────┼──────────────┼───┼───────────────┤

712 1-2│√ │- │102│ ..

│405│ .. │√

3-4│ │405│ .. │. │303│ ..

│√ │. │101│ ..

5-6│ │405│ .. │405│ ..

│√ │203│ ..

7-8│ │405│ .. │ .. │

│√ │√

├────┼──┼──────────────┼───┼───────────────┼──────────────┼───┼───────────────┤

721 1-2│. │ .. │403│ .│

│√ │√

3-4│. │ .. │. │205│ ..

│. │ .. │√

5-6│ │..│262│ ..

├────┼──┼──────────────┼───┼───────────────┼──────────────┼───┼───────────────┤

722 1-2│. │246│ .. │. │205│ ..

│. │245│ .. │√

│. │322│ .. │√

3-4│. │246│ .. │ │204│ .│

│. │245│ .. │√

│. │322│ .. │√

7-8│ │ │101│ ..

├────┼──┼──────────────┼───┼───────────────┼──────────────┼───┼───────────────┤

 


 

29.06.18. 2

┌────┬──┬──────────────────────────────────┬──────────────────────────────────┐

│No │No├──────────────┬───┬───────────────┼──────────────┬───┬───────────────┤

│. ││ ││ │ ││ │

├────┼──┼──────────────┼───┼───────────────┼──────────────┼───┼───────────────┤

│612 3-4│ │404│ .. │

│ 6│. │246│ .. │ │305│ ..

│. │245│ .. │√

│. │322│ .. │√

│ 8│. │246│ .. │ │204│ .│

│. │245│ .. │√

│. │322│ .. │√

├────┼──┼──────────────┼───┼───────────────┼──────────────┼───┼───────────────┤

│621 1-2│ │404│ .. │

3-4│ │305│ ..

5-6│ │306│ .. │403│ .│

7-8│ │306│ .. │.. │405│ ..

│√ │.. │203│ ..

├────┼──┼──────────────┼───┼───────────────┼──────────────┼───┼───────────────┤