28.06.19. 1

┌────┬──┬──────────────────────────────────┬──────────────────────────────────┐

No │No├──────────────┬───┬───────────────┼──────────────┬───┬───────────────┤

│. │ │ │ │ │

├────┼──┼──────────────┼───┼───────────────┼──────────────┼───┼───────────────┤

│811 1-2│ . │245│ .. │

│√ . │322│ .. │

│ 3│ │306│ ..

│ 4│(-) .. │ │306│ ..

5-6│. │245│ .. │..│262│ ..

. │322│ .. │√

7-8│ │305│ .. .. │

│√ ..

9-10│ │ .. │√

│ ..│√

11-12│ │ .. │√

│ ..│√

├────┼──┼──────────────┼───┼───────────────┼──────────────┼───┼───────────────┤

821 1-2│ │403│ .

3-4│ │101│ .. - │102│ ..

5-6│ │305│ .. . │402│ ..

7-8│. │245│ .. │. │304│ .. │

. │322│ .. │. │303│ ..

. │246│ .. │√

├────┼──┼──────────────┼───┼───────────────┼──────────────┼───┼───────────────┤

822 1-2│ │404│ ..

3-4│ │305│ .. │403│ .

5-6│ │ .. ..│260│ ..

│ ..│√

7-8│ ..│262│ ..

├────┼──┼──────────────┼───┼───────────────┼──────────────┼───┼───────────────┤

 


 

28.06.19. 2

┌────┬──┬──────────────────────────────────┬──────────────────────────────────┐

No │No├──────────────┬───┬───────────────┼──────────────┬───┬───────────────┤

│. │ │ │ │ │

├────┼──┼──────────────┼───┼───────────────┼──────────────┼───┼───────────────┤

711 1-2│. │246│ .. │√

. │322│ .. │√

3-4│. │246│ .. │√

. │322│ .. │√

├────┼──┼──────────────┼───┼───────────────┼──────────────┼───┼───────────────┤

│712 1-2│ . │402│ ..

3-4│ │306│ .. │404│ ..

5-6│ │404│ .. .. │

│√ ..

7-8│ .. │406│ ..

│√ .. │405│ ..│

├────┼──┼──────────────┼───┼───────────────┼──────────────┼───┼───────────────┤

722 5-6│ .. │√

7-8│ │404│ .. │√

9-10│. │246│ .. │√

. │245│ .. │√

. │322│ .. │√

└────┴──┴──────────────┴───┴───────────────┴──────────────┴───┴───────────────┘